Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN TOPKLIKS.NL

ARTIKEL 1. TOEPASSELIJKHEID
Op alle overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van topkliks.nl van toepassing. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden slechts indien partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
ARTIKEL 2. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST
De overeenkomst wordt geacht te zijn tot standgekomen op het moment van ondertekening van de offerte door de opdrachtgever.
ARTIKEL 3. ANNULERING VAN DE OPDRACHT
Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert, dienen de schade en de gederfde winst van topkliks.nl volledig door de opdrachtgever te worden vergoed.
ARTIKEL 4. LOOPTIJD EN OPZEGGING
Overeenkomsten worden gesloten per kwartaal tenzij via opdrachtbevestiging anders overeengekomen
ARTIKEL 5. VERTEGENWOORDIGING
Degene die de overeenkomst heeft ondertekend, geldt als contractspartij van topkliks.nl , ook indien de opdracht ten behoeve van een derde wordt verstrekt.
ARTIKEL 6. AANSPRAKELIJKHEID
Topkliks.nl is niet aansprakelijk voor onjuistheden in de door de opdrachtgever verstrekte of goedgekeurde teksten en overige gegevens of door de opdrachtgever aanvaarde indicatieteksten.Topkliks.nl is slechts aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit aan haar toe te rekenen tekortkomingen in de door haar geleverde diensten. Rechtsvorderingen ter zake van schade vervallen na 1 jaar, te rekenen vanaf het moment waarop de tekortkoming zich voordeed. Alleen de volgende vormen van schade komen voor vergoeding in aanmerking: dood of letsel van
personen en alle daaruit voortvloeiende schade, beschadiging, vernietiging of verdwijning van zaken. Deze vormen van schade worden vergoed tot de prijs van de opdracht met een maximum van € 454,-- per schadegeval.
ARTIKEL 7. AUTEURSRECHTEN EN VRIJWARING
Topkliks.nl is niet gehouden na te gaan of op door de opdrachtgever aangeleverd materiaal auteursrechten van derden rusten. De opdrachtgever zal topklis.nl vrijwaren voor mogelijke claims van derden, claims in verband met schending van auteursrechten daaronder begrepen.
ARTIKEL 8. PRIJZEN, FACTURERING EN BETALING
De door topkliks.nl genoemde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen.
Facturen dienen binnen 8 dagen na factuurdatum te worden voldaan. De opdrachtgever raakt bij niet-tijdige betaling zonder nadere ingebrekestelling of aanmaning in verzuim en wordt over de openstaande vordering een direct opeisbare rente van 1,25% per maand verschuldigd waarbij een gedeelte van een maand telt als een hele maand.
De kosten die voor topkliks.nl zijn verbonden aan de inning van hetgeen de opdrachtgever aan topkliks.nlverschuldigd is, komen volledig voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 70,00.
ARTIKEL 9. RECLAME
Tekortkomingen in het geleverde geven alleen dan aanleiding tot ontbinding van de overeenkomst als topkliks.nl er niet in slaagt, na daartoe in de gelegenheid te zijn gesteld, aan haar leveringsplicht te voldoen. De opdrachtgever kan in dat geval de overeenkomst ontbinden voor zover instandhouding daarvan in redelijkheid niet van haar kan worden verlangd.
ARTIKEL 10. OVERMACHT
Als overmacht zal gelden iedere omstandigheid, welke dan ook, waardoor het voor topkliks.nl redelijkerwijs onmogelijk is de overeenkomst na te komen. Onder deze omstandigheid vallen in ieder geval maar niet uitsluitend: brand, waterschade, oorlog, oproer, rellen, molest, staking en uitsluiting, natuurrampen, storing in de energie- of materiaalaanvoer,
transportvertraging, het niet en/of niet meer tijdig leveren door leveranciers van hun dienst en/of product en/of storingen in een dienst en/of een product van een leverancier, breuk van machines en/of gereedschappen en overheidsmaatregelen.
Artikel 11. FORUMKEUZE
Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen topkliks.nl en opdrachtgever
zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Assen
Artikel 12. CONVERSIE
Indien één of meer van deze voorwaarden geheel of ten dele in strijd mochten zijn of komen met enige wettelijke bepaling, dan blijven nochtans deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht. Voor wat betreft enige ongeldige bepaling, worden partijen geacht datgene te zijn overeengekomen wat wettelijk geoorloofd is en wat de strekking van de buiten werking gestelde bepaling het meest nabij komt.